لطفا سیگار نکشید .

س.س.م.

اکنون وقت آفرینش است

آیا تو آفریده شده ای؟

آیا تو آفریده ای؟

نترس...اکنون می دانم نام تو چیست.
گزارش تخلف
بعدی